12.08.2011

ქრისტეს ნათქვამი ევროპელთა თვალით,თანასწორობა,სულით ღარიბნი::

იესო მოუწოდებს გადასახადების
ამკრეფ მათეს მასთან შეერთებისკენ.
 " ...ძე კაცისა არ მოსულა იმისათვის რომ მას ემსახურონ, არამედ იმისათვის რომ მოემსახუროს და მისცეს თავისი სული მრავალთა გამოსასყიდად"  //მარკოზ 10,45//.

 უარის თქმა განდევნაზე:
„..ფარისეველთა მწიგნობრებმა დაინახეს რომ ის მებაჟეებთან და ცოდვილებთან ჭამდა. მის მოწაფეებს უთხრეს: რატომ ჭამს და სვამს მებაჟეებთან და ცოდვილებთან? მოესმა რა ეს,იესომ უთხრა მათ:მკურნალი ჯანმრთელებს კი არა ავადმყოფებს სჭირდებათ. მართალთა კი არა,ცოდვილთა გამოსასწორებლად მოვედი" //მარკოზ 2,16-17//.

ქრისტეს ნათქვამი ევროპელთა თვალით:

  
იესო ლოცულობს
გეთსიმანიის ბაღში
ჯერ როგორ  უყურებდა თავის თავს ქრისტიანი:
   ის თვლიდა რომ ადამიანს აქვს აბსოლუტური მნიშვნელობა და ღირებულება,რომ ის არ იყო პატარა და შემთხვევითი ნაფოტი ქმნადობისა და გაქრობის ნიაღვარში.


  ის თვლიდა რომ სამყარო მიუხედავად სიბეჩავისა და ბოროტების არსებობისა სრულყოფილია,რომ არსებობს სახელგანთქმული თავისუფლება და ამდენად ბოროტესაბაც ეძლეოდა მნიშვნელობა.
   ის თვლიდა რომ ადამიანს აქვს განსაკუთრებული ცოდნა აბსოლუტური ღირებულებების შესახებ რაც მას აძლევდა მისთვის უმნიშვნელოვანესის ადექვატური ცოდნის საშუალებას.
  ასეთი დამოკიდებულება ადამიანს არ აზიზღებდა საკუთარ თავს. არ აძულებდა სიცოცხლეს,არ აგდებდა სასოწარკვეთილებაში.

12.04.2011

ყალბი ისტორია

Удинский феномен в истории христианства Азербайджана
წყარო: http://udi.az/articles/2.html
Автор: Мобили Р.Б. Бакинский Государственный Университет. Албано-удинская Христианская Община Азербайджананской Республики.
Ни один из этносов проживающих в Азербайджане, не вызывает столь пристального внимания ученых и политиков, как удины. В союзе с 25 племенами удины создали первое федеративное государство Востока - Кавказская Албания, о котором упоминается в исторических трудах Геродота, Страбона, Плиния, Каланкатуйского и др.. Они являются прямыми потомками кавказских албанцев - автохтонов Кавказа и право приемниками христианства в Азербайджане. Именно в Азербайджане удины сохранили веру (религию), язык и традицию в отличие от окружающих их соседей. Почему это не удалось в отношении албанских этносов соседних государств и Дагестана? Этот феномен для антропологов, этнологов, лингвистов, историков и генетиков представляет огромный интерес. Но феномен не связанный с географической средой проживания (высокие горы или необитаемые острова); удины проживали и живут в настоящее время на равнинной местности, - феномен заключается в толерантнасти азербайджанского народа, который никогда не делал попыток насильственной исламизации удин.