9.04.2011

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

ოსების ჩამოსახლება ქართლში და ქართველების ამაგი და ღვაწლი მათზედ

ისტორიული მიმოხილვა ზ. ჭიჭინაძისა.
ტფილისი. სახელმწიფო სტამბა 1916.

ოსების ჩამოსახლება ქართლში
თამარ მეფის მიცვალების შემდეგ, ქართველებს ბევრი გარეული მტერი აუტყდათ, ესენი საქართველოს მოსვენებას აღარ აძლევდნენ, ამიტომაც ქართველთ აღარ აქვნდა დრო, რომ თავიანთ მეზობელ ოსებისთვის ისეთი მფარველობა გაეწიათ, როგორც ეს იყო ბაგრატ მეოთხის დროდამ მოყოლებული თამარ მეფის გადაცვალებამდე.