11.23.2011

ეზოტერიკოსი მარსელ პრუსტი?

მარსელ პრუსტი  
     
"დაკარგული დროის ძიებაში,ერთი თხზულების პროფილი", პარიზი, 1981.
ფრაგმენტები
«ბედნიერება მხსნელია სხეულისათვის, მაგრამ სულიერ ძალებს ავითარებს დაღონება, ნაღველი»;
«დაღონება, ნაღველი ბოლოს და ბოლოს კლავს» (ორივე გამოთქმა ეკუთვნის მარსელ პრუსტის)

ეზოტერიკოსი მარსელ პრუსტი?

«ჩვენის აზრით არსებობს მარსელ პრუსტის რომანი «დაკარგული დროს ძიებაში»-ს ერთი განსაკუთრებული, საუნივერსიტეტო კრიტიკის მიერ მეტისმეტად ხშირად უარყოფილი